Janos Konsultpool

Vad som hänt:

  1. Vid utbetalningen i februari (det övre lönebeskedet i bilden) utgick samtliga beräkningar från bruttolön på 30850,- vilket var fel. Det skulle varit 20567,-
  2. I mars (det nedre lönebeskedet) ”backas” samtliga poster från februari.
Över lönebeskedet Feb. Nedre lönebeskedet Mars

Över lönebeskedet Feb.
Nedre lönebeskedet Mars

Problemet:

Mail från Skattehandläggare E.L., Skatteverket, 2017-04-05 14:51

Gäller upplysning som gjorts på arbetsgivardeklarationen för mars 2017 där bolaget ska lägga in -498 kr som total sjuklönekostnad.

Beräkningen av sjuklön utbetalad under februari 2017 baserades på fel månadslön, vilket har reglerats på mars lönen.

Negativa tal tillåts inte i rutan.

Fortsättningen på Problemet:

Vid telefonsamtal 2017-04-26 med Skattehandläggare E.L. framkom:

  1. har varit i kontakt med Försäkringskassan som meddelat att de i sin interna regler, vilka vidarebefordrats till Skatteverket i samband med att ruta 99 tillkom på ArbetsgivarDeklarationen, inte tillåter negativa tal. Om negativa tal uppstår ska de rättas i den period där felet uppstod ( i ovanstående fall alltså ändra i ArbetsGivarDeklarationen gällande februaris löner – alltså s.k. periodiseringsfel (49 kap. 13 § SFL) där det, enligt SFL, ska tas ut Skattetillägg om ett belopp har hänförts fel redovisningsperiod ), alternativt i närmaste kommande period där redovisning i ruta 99 görs med annat än 0.

Här påpekar jag att detta förfarande innebär:

  • periodiseringsfel
  • inte går att genomföra i löneprogrammet – februari är ju numera låst.
  • f ö är lönerna utbetalda februari ock mars vid det här laget även rapporterade. som underlag till Tjänstepensioner m fl andra aktörer som får information från löneprogrammet baserat på löneutbetalningar per kalendermånad, samt

När nytt sätt att redovisa arbetsgivardeklaration – månadsvis redovisning av utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd kommer igång är detta med negativa tal inte längre någon engångsföreteelse, utan ett riktigt stort problem. Här hänvisar jag till de problem som genom åren uppstått i samband med Filöverföring av deklarationsblanketter. Ingår vid denna filöverföring ett antal deklaranters bilagor, ock endast en enda rad är felaktig enligt den maskinella granskning som sker av filen – stoppas HELA filen med SAMTLIGA bilagor, vilket innebär att hela exportförfarandet måste göras om för samtliga deklaranter efter att felet rättats till (vilket oftast inneburit att den deklaration som innehållit den felaktiga posten behövts lämnas på papper istället för fil). Jag förutsätter här att hanteringen av export av lönerna från löneprogram blir på liknande sätt som filöverföringen för deklarationsbilagor är idag. Alltså: detta måste lösas! Det måste gå att använda negativa tal då det i praktiken uppstår mer än sällan i lönesammanhang. Detta gäller ju främst ruta 99, då denna kanske oftare än de övriga posterna kommer med negativa till när uppgifter lämnas på individnivå.

2017-06-01

Det har varit tal om att Ruta 99 även efter 2018 ska redovisas kollektivt för alla anställda, men detta förändrar inte mitt inlägg ovan i sak…

2017-06-08

Arbetsgivardeklaration på individnivå – rättelser ~ Ställningstagande från SKV.se Dnr: 131 235562-17/111

2019-05-07

Liknande problematik finns även vid lämnande av AGI då det kommer till DrivmedelsFörmån, då detta vissa månader (speciellt vid byte av bil) kan bli negativa tal.

se även ytterligare problematik med BilFörmåner & AGI ~ Tholin & Larsson – Hur rättas BilFörmån i AGI (vid Nedsättning för omfattande tjänstekörning)

2 B continued …

 

Lennarrrt Olausson
Janos International Service
Box 3283
SE-550 03 JÖNKÖPING
0704-61 48 47
lennarrrt @ janos.se
www.janos.se
Skriv ut Skriv ut sidan