Janos Konsultpool

Förslag till nya Förenklade Momsregler  –  Proposal for new Simplified Tax Rules (ENG ver below)

(SWE pdf-version)

Förenkling för företagare vid rapportering, förenkling vid kontroll – skatteverket, revisorer m fl. Gränsdragningsproblem försvinner. Enklare, men tidskrävande, skattetilläggsgrundande periodiseringsfel försvinner.

Förlaget som gäller hela EU (inte enbart EG), samt ev även EES.

Om säljare av köparen erhåller ett VAT‐nummer (som, enligt förslaget, i Sverige ersätter nuvarande momsreg.nr) debiteras ingen moms.

Omsättning redovisas som idag.

Utgående moms utgår alltså endast vid försäljning till privatpersoner, näringsidkare som ej har någon momspliktig verksamhet = inget VAT‐nr. 1)

Köparen redovisar ingen in‐ eller utgående moms då dessa jämnar ut varandra = drar ner den administrativa bördan & minskar administrationen hos SKV. 2)

Detta ger att ingående moms redovisas endast vid:

  • Import
  • Då man missat att uppge sitt VAT‐nr t ex vid enklare representation 3)
  • Då man har blandad verksamhet t ex fastighet (man redovisar då full utg moms, men endast ing moms på den del som hör till den momspliktiga verksamheten)

Detta ger i sin tur att vid avdrag av ingående moms ska förklaring & underlag alltid lämnas med skattedeklaration. Vid upprepade större ”missar” är det uppenbarligen något problem (administrativa eller rent brottsliga), varför Skatterevision ska göras. Här ska heller ingen moms återbetalas förrän utredning / revision gjorts grundligt.

Administrativt förenklar detta enormt då penningtransaktioner mellan företag och Skatteverket minskar dramatiskt. Gräsdragningsproblematik & kontroll av märkliga momstransaktioner (läs: Byggmoms) försvinner.

1) Vid Fordonsleasing av personbilar bör leasingbolaget leverera in ½ utgående moms på de fordon som berörs och notering (utan belopp) om detta göras på fakturan. Det är ju de som bäst vet vilken typ av fordon som leasas. Detta underlättar ju oerhört för köparen (ock Skatteverket) som inte behöver lägga energi på att leta fordonskoder o d. Skatteverket kan koncentrera sig på kontroll hos leasingbolagen.
2) Dock redovisas omsättning, varuförvärv från annat EU‐land, dito tjänsteförvärv m m som av statistiska & EU‐tekniska skäl behövs, men gränsdragnings‐ & periodiseringsproblematiken blir ju mer lätthanterlig för alla parter. Det är ju inte hela världen om något enstaka försäljning / inköp råkar hamna på fel rad, huvudsaken är ju att de kommer med. Koncentration kan läggas på väsentligheter, uppenbara felaktigheter (som t ex kontroll av ”märklig” ing moms).
3) För att underlätta vid mindre inköp bör kort (typ Visa) kompletteras med VAT‐nummer så att när detta dras i kassamaskin registreras VAT‐numret och ingen moms utgår.

Lennarrrt Olausson

Janos International Service

Box 3283

SE-550 03 JÖNKÖPING

0704-61 48 47

lennarrrt @ janos.se

www.janos.se

Proposal for new Simplified Tax Rules

(ENG pdf-version)

Simplifying the business of reporting, the simplification of control – the tax office, auditors and others. Boundary Problems disappear. Easier, but time consuming, tax penalties founding periodisation disappear.

Publisher EU as a whole (not only EC), and perhaps even relevance.

If the seller by the buyer will receive a VAT-number, he will charged no sales tax.

Revenue is recognized as today.

Output VAT is therefore based only on sales to private individuals, professionals who not have any activity which is subject = no VAT no. 1)

Buyer reports no input or output VAT when they balance each other out = cut down the administrative burden and reduces the administration at The Tax authority . 2)

This provides that input VAT is reported only at:

  • Imports
  • Then the company forget to provide their VAT number, for example a smaller representation 3)
  • Then we have diversified activities such as real estate (for an outline on which full output VAT, but only input VAT on the part belonging to the taxable activity)

This gives that the refund of input VAT shall always been followed by explanation & documentation with tax returns. If repeated more ”failures” is obviously a problem (or administrative or criminal), why the Tax Revison shall be made. No refund is to be made until the investigation / audit done thoroughly.

Administrative simplify this enormously when monetary transactions between businesses and the Tax authority decreases dramatically. Grass Drawing Problems & Control remarkable VAT-transactions (read: inverse VAT) disappears.

1) For example, in Sweden Vehicle Leasing of passenger cars, the leasing company will be responsible to deliver ½ output VAT on the vehicle concerned and don’t listing (no figures) is made on the invoice. It is they who best know what kind of vehicle that it leased. This will facilitate the course immensely to the buyer (also Tax authority) which do not have to spend energy on looking vehicle codes e t c. The Tax authority can concentrate on the control of the leasing companies.
2) However, reported sales, acquisitions of goods from another EU country, ditto service acquisition etc. of statistical & EU technological reasons, but the border-drawing & Accrualproblems becomes more manageable for all parties. It’s not all the world if some single sale / purchase happen to end up on the wrong line, the main thing is that they will be reported. Concentration may be on the essentials, obvious errors (such as control of ”strange” input VAT).
3) In order to facilitate the minor purchases should creditcards (type VISA) supplemented with VAT number so that when drawn in cash machine registered the buyers VAT-number and no VAT be charged.

Lennarrrt Olausson

Janos International Service

Box 3283

SE-550 03 JÖNKÖPING

0704-61 48 47

lennarrrt @ janos.se

www.janos.se

Skriv ut Skriv ut sidan