Kungsbacka Skogskyrkogård

kungsbacka kungsbacka


Skogskyrkogården


Sidans innehåll:

 • Ett Fotoalbum, del 1...
 • Ett Fotoalbum, del 2...
 • BOKstavlig Skogskyrkogård i Kungsbacka
 • Några Fakta om Kungsbackas Skogskyrkogård
 • Svenska kyrkan Kungsbacka och Hanhals församling ~ Kungsbackas Skogskyrkogård
 • Kungsbacka-Hanhals Kyrkogårdar (pdf)
 • Skogskapellet
 • ~
 • Arkitekt Rolf Ahlberg
 • Google Maps visar dig till Kungsbacka Skogskyrkogård
 • Skogskyrkogården Kungsbacka @ Platsr.se • BOKstavlig Skogskyrkogård i Kungsbacka


  Det som möter mej vid ankomsten till Kungsbacka Skogskyrkogård är fjärilar ock trollsländor av mångahanda slag. De nedre gravkvarteren är av "traditionell" kyrkogårdskaraktär som inte skiljer sig nämnvärt från de mellan stora entrén ock krematoriets parkering på, den av Gunnar Asplund projekterade, Kvibergs kyrkogård. På vänster sida ligger Kungsbacka Skogskapell med den vita Klockstapeln upp mot den yttre mörka, tysta stora Kungsbackaskogen. Bakom Skogskapellet finner man minneslunden. Här upptäcker jag även den övre delen som gör Kungsbacka Skogskyrkogård unik ock väl värd sin beteckning som Skogskyrkogård - de stora, höga, stolta ock mörka Bokarna. Här är terrängen kraftigt sluttande. Bland ört-, ljung- ock mossbeklädda klippor finner jag gravinskriptioner inristade direkt i de halländska hällarna. Kungsbacka Skogskyrkogård, med sina 13 gravkvarter, är väl att betrakta som en mindre Skogskyrkogård till ytan, men upplevelsemässigt med naturens inneboende prakt vid Kungsbackaskogens rand till en av Västsveriges största …

  Följ länken för att ta del av vad Landskapsarkitekt Maria Westerdahl skriver om Skogskyrkogårdar

  kungsbacka
  Kungsbacka Skogskyrkogård, Entré
  Några Fakta om Kungsbackas Skogskyrkogård • från Våra Kyrkogårdar - Kungsbacka-Hanhals församling:
  Skogskyrkogården i Kungsbacka ligger i stadens västra del, vackert belägen på östsluttningen av Kungsbackaskogens höjder. Den oregelbundna och gräs-beväxta kyrkogårdsmarken är kuperad och sluttar på ett böljande vis ner mot stadens bebyggelse. Skogskyrkogården anlades på 1930-talet och är till skillnad från andra skogskyrkogårdar en utpräglad ”bokskogskyrkogård” - en av få i sitt slag.

  Vid sidan av Kungsbackas yngsta kyrkogård så är Skogskyrkogården även stadens huvudsakliga begravningsplats med ca 200 förrättningar årligen. Efter en utvidgning västerut på 1970-talet består anläggningen idag av 13 gravkvarter inrymmande ca 1500 gravplatser med gravfält för urngravar och kistgravar samt minneslund och askgravlund.
  Skogskapellet, där de allra flesta begravningsceremonierna äger rum, ritades av Arkitekt Rolf Ahlberg och invigdes 1968. Kapellet med sin strama och stilrena arkitektur är mycket populärt för både kyrkliga och borgerliga begravningar. Sommartid händer det även att kapellet används till bröllop.
 • från Kringlan.nu om Skogskapellet:
  Gravvårdsområdet avgränsas i öster, norr och söder, öster om kapellet, av en kallmurad stenmur av granit, ojämna mindre block i oregelbunden form med släta sidor utåt och skolsten, med tunn torvtäckning. Innanför stenmuren växer en träd rad av oxel i anläggningens östra del och av annat lövträd i västra delen. I söder och väster avgränsas anläggningen av gärdesgårdar. Inom anläggningen växer ett flertal höga lövträd av varierande sorter. Här, främst centralt och i västra delen, finns även ett antal större rododendron buskar. Vid vägen mellan kapellet och vaktmästeribyggnaden växer några större vintergröna barrbuskar.

  Begravningsområdets kvarter i öster avgränsas av ca 1 m höga tuktade buskar, nord-sydlig sträckning. I områdets västra, utvidgade del, växer även en del vintergröna häckväxter. I anläggningens äldre gravvårdsområde i öster, nordost om kapellet, dominerar ramgravar med gravvårdar med något större minnesstenar och stora stenkantade grushav. Ett område för urnsättningar med liggande mindre stenar finns centralt i områdets norra del. För övrigt dominerar stående, låga stenar, ett fåtal med planteringar som avgränsas med stenkanter. Den äldsta graven är från 1934-35. Gravvårdarna ligger främst i öst-västlig riktning, men även utefter stenmuren. I anläggningens sydvästra hörn finns en sluttning med urnsättningar och mindre, främst liggande, minnesstenar. Öster om detta finns en minneslund med en spegeldamm med stensättningar runt- och i gångstråket till dammen. Med få undantag är övriga gångar asfalterade. I det yngre gravvårdsområdet, i den västra delen, har kvarteren fått namn som t.ex. blåsippa och dylikt. Kvartersnamnen är inskurna i klarlackade brädor. Senaste gravvårdsutvidgningen gjordes omkring 1994-95.

  En avställningsplats för jord och maskiner finns väster om anläggningen och avskärmas med ett antal höga träplank.

  En VAKTMÄSTERIBYGGNAD, från 1980-talet, ligger söder om kapellet. Den inrymmer omklädningsrum och garage. Betonggrund, gråmålad sockel, fasader av tegel målad med plastfärg med grovstruktur. Skifferbelagt, skiffer med rakt avslut, tälttak med skiffer i nock. Utskjutande takfall på hörnpelare utgör skärmtak över entrésidan. Dörrar panelade med fasade lockbrädor av ek. Lackade. En enkeldörr till personalutrymmet och två stycken portar/dubbeldörrar (med enkelgångdörr i östra porten) till garage utrymmena finns i nord. Fönstren utgörs av enluftsfönster med kopplade bågar, utvändigt försedda med inbrottsgaller av zinkstål.

  En GARAGEBYGGNAD, från 1980-talet, placerad i en slänt i vinkel med vaktmästeribyggnaden, söder om kapellet. Byggnaden har slätputsade fasader, utan markerade sockel, avfärgade i vit kulör. Svagt sluttande pulpettak med brunlaserad takfot med kopparplåts täckt kant och för övrigt täckt av svartmålad trapetsplåt. Två stycken dubbelportar beklädda med klarlackade ekbrädor med fasad kant.

  Söder om kapellet och väster om vaktmästeribyggnaden står en KLOCKSTAPEL med 3 st betongben, vilka förankras med vajer i mark. Klockan i Klockstapeln är gjuten 1969 av M&F Ohlsson i Ystad."


 • Skogskapellet


  kungsbacka


  från Kringlan.nu om Skogskapellet:
  Begravningskapellet ligger centralt placerat, på en höjd, i begravningsområdets södra del. Något lägre belägna, söder om och skyddade av buskar, ligger en vaktmästeribyggnad samt ett garage. Till kapellets huvudentré, som skyddas av ett fristående skärmtak, leder en trappa med stenklädda steg och handledare av vitmålad rundjärn. Marken under skärmtaket är belagd med åttkantiga cementplattor. Till källarentrén sluttar marken brant och vägen är asfalterad. Kanterna är belagda med rundade markstenar och här växer några låga vintergröna buskar. Kapellet är inte invigt...
  ~

  kungsbacka
  ... grönskande sluttningar ...  Arkitekt Rolf Ahlberg

  kungsbacka
  Rolf Ahlberg ~ foto hn.se - Ola Folkesson

  Arkitekten ock Falkenbergaren Rolf Ahlberg är född 14 februari 1934. Förutom att vara arkitekten bakom Skogskapellet i Skogskyrkogården Kungsbacka, har han även hunnit med:
 • att vara en Projekteringsledare på Mall of Scandinavia, vilket man kan läsa om i images (pdf)
 • Lägga fram en vision om Stortorget i Falkenberg - artikel av Håkan Bergström i hn.se
 • Ställt ut sina akrylmålningar på Konsthörnan på Storgatan - artikel av Håkan Bergström i hn.se
 • Bygglovsarkitekt på Falkenbergs kommun, som bl a mynnade ut i en historiebeskrivning av Rådhuset i Falkenberg (pdf)
 • Stadsarkitekt i Huskvarna från 1968 tills Huskvarna Kommun gick upp i Jönköpings kommun
 • Några citat om Skogskyrkogården ur Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder / Stad & Land nr 136 / Maria Westerdahl

  kungsbacka
  ✞ - Kungsbacka Skogskyrkogård
  photo af Lennarrrt.xyz

  ~

  Skogskyrkogardar  Skogskyrkogardar

  created by: MrZ @ Mellyrn.se


   
    Z